Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

torsdag den 11. juni 2020 kl. 19:00

i klubhuset.


REFERAT:

Tilstede: Bestyrelsen minus Morten Poulsen. Jette Larsen (BIF) og Jacob Ebbesen.

1. Valg af
Dirigent - Asger Larsen og referent - Eva Palm. Begge valgt.
Stemmetællere: Jette Larsen meldte sig frivilligt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt på Facebook og SIFs hjemmeside.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Hanne Castenschiold
Vedlægges i kopi.

Jacob spurgte ind til Aktivitetstilskuddet, hvordan det bliver fordelt af Faxe Kommune. Vi får tilskud til unge under 25 år.
Jette udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet i svømmeudvalget – og med halinspektøren i Haslev Svømmehal, Kent Skou Nielsen.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/Mona.
Mona forklarede baggrunden for evt. afvigelser. Godkendt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år v/Mona
Coronakrisens påvirkning vil kunne ses på næste års regnskab. Antallet af medlemmer relativt stabilt. Godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Formanden har ikke modtaget nogen forslag.
6. Valg i henhold til § 12 af:
a) Kasserer – Mona Jensen, genvalgt


b) Tre udvalgsformænd:
Badminton – Morten Poulsen, svømning – Eva Palm, bordtennis – Torben Nielsen, alle genvalgt

c) Øvrige udvalgsformænd:
Klubhus – Hanne Castenschiold, genvalgt
Dilettant – Else Marie Bang Christensen, genvalgt.

d) To revisorer – Janne Olsen og Kurt E. Bang Christensen, genvalgt

e) Suppleant for bestyrelsen – bestyrelsen foreslår Helle Jørgensen, valgt.

f) Suppleant for revisorer – bestyrelsen foreslår Henning Palm, valgt.

7. Eventuelt
Jacob spurgte ind til Foreningernes Dag. Vi har ikke været med de sidste år, da vi vurderede, at udbyttet ikke stod mål med indsatsen. Jette sagde, at det er blevet meget bedre nu. Det gør, at vi vil overveje det igen.

Dart/Paw og bordtennis/Torben har talt om, at holde et Åbent Hus arrangement her i klubhuset. Det er ikke blevet til noget endnu, men måske i det nye år.

Dirigenten takkede for god ro og orden.







________________________________
Dirigent

_________________________________
Referent
Svalebæk Idrætsforening, Kirkevej 18 B, 4690 Haslev