Generalforsamling 2020

REFERAT:
Tilstede: Hanne, Mette, Mona, Morten, Paw, Torben og Eva.
Asger, Else-Marie, Kurt, John (dart), Pia og Jette (Bråby IF).
Afbud: Rosie
 
1. Valg af dirigent: Asger, referent: Eva og stemmetællere: Jette og Pia (kan nemlig ikke
stemme)
Asger konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt på Facebook og SIF’s
hjemmeside.
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Hannes beretning vedlægges. Godkendt.
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Mona fremlagde og kommenterede regnskabet:
Regnskabet opstilles over 3 år, så der er et større sammenligningsgrundlag.
Dart: Rosie er god til at få sponsorkontrakter
Dilettant: der var flere gæster ved alle tre forestillinger end sidste år.
OK: Vi er glade for de penge, som kommer ind. Vores indsats er minimal.
Aktier og obligationer har givet gode penge.
Gymnastik: Grundet afspritning af redskaber bruges der flere penge på lønninger.
Svømning: Der er brugt en del penge på grunduddannelse. Mona har søgt og fået et
stort tilskud fra kommunen.
Administration: Udgifter er faldet, da vi bl.a. ikke bruger penge mere på kuverter og
porto. Alt sendes i dag pr. mail.
Klubhuset: Grundet Coronaen har der været færre arrangementer i klubhuset dermed
også færre indkøb.
Status:
Udbytteskat: Vi kan blive fritaget for at betale dette. Det kan vare op til to år, før vi får
pengene tilbage.
Passiver:
Pulje på kr. 10.000 i restmidler er et ekstraordinært tilskud fra Faxe Kommune.
Grundet Coronaen er regnskabet revideret på forskellige datoer.
Stor ros til Mona for flot regnskab. Regnskabet godkendt.
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Mona fremlagde:
Bestyrelsen har bestemt, at vores medlemmer skal betale ½ pris i den kommende
sæson. Bestyrelsen finder det vigtigt, at vi gør dette for at fastholde medlemmer og
tiltrække nye til efter Coronapausen.
Godkendt.
 
5. Behandling af indkomne forslag
Hanne fremlagde et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring om muligheden for, at
vi skal kunne afholde generalforsamling online.
Kopi af forslag vedlægges.
Generalforsamlingen har godkendt, at vi tilføjer dette til vedtægterne.
 
6. Valg i henhold til § 12 af:
a) Formand: Hanne Castenschiold, genvalgt
b) To udvalgsformænd:
- Dart: Paw Christiansen ønsker ikke genvalg. I stedet er Rosie Brady
valgt.
- Gymnastik: Mette Fisker, genvalgt
 
7) Eventuelt
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Svalebæk Idrætsforening, Kirkevej 18 B, 4690 Haslev